Odměna

Odměna advokáta je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. č.  177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a ve své podstatě odráží časovou a odbornou náročnost kauzy a výši odpovědnosti advokáta za případnou škodu, kterou může svému klientovi při poskytování právní služby (i nevědomě) způsobit a za níž ručí celým svým majetkem. Dle tohoto předpisu může být výše odměny za poskytnutí právní služby mezi klientem a jeho advokátem sjednána dohodou jako odměna:

 • paušální odměna – smluvní odměna ve výši pravidelné měsíční platby zahrnující v sobě určitý počet hodin poskytování právních služeb, který není klientovi dále účtován. Paušální odměna je obvykle sjednávána s těmi klienty, kteří využívají našich advokátních služeb pravidelně,a to určitý počet hodin v každém měsíci. Výhodou pro klienta v případě této odměny je, že náklady na právní služby jsou za využití 100 % paušálně sjednaného kvanta právních služeb výrazně nižší, než jejich sjednání formou časovou či úkonovou. Klient je však povinen hradit paušální odměnu advokáta bez ohledu na to, zdali sjednaný objem pro konkrétní měsíc vyčerpá. Služby čerpané nad rámec sjednaného jsou pak účtovány po předchozí domluvě formou odměny úkonové či časové, u nichž je však v rámci dlouhodobé spolupráce standardně poskytována sleva z běžné odměny advokáta dle advokátního tarifu až do výše 50%.
 • časová – dle počtu hodin strávených poskytnutím právní služby; zde platí, že předpokládaný počet hodin je klientovi sdělován předem a případný přesah je vázán na jeho souhlas. Sjednání časové odměny je obvyklé v případě klientů poptávající právní služby ve větším měřítku a v rámci dlouhodobého časového horizontu. Časová odměna je nejčastěji sjednána pro případ překročení sjednaného množství právních služeb jdoucí nad právní služby, jež jsou uhrazeny formou pravidelné měsíční paušální odměny.
 • podílová – smluvní odměna advokáta sjednaná v 1% až 20% z vysouzené či vymožené částky v soudním či jiném sporu. V rámci naší praxe se nejedná o častou formou sjednané odměny. Dohodnuta je typicky u sporů, jejichž hodnota přesahuje milion korun a obvykle je sjednávána jako motivační bonus pro advokáta jdoucí nad rámec sjednané odměny časové či úkonové. Není však vyloučeno, aby časová či úkonová odměna byla ponížena za současného sjednání odměny podílové, a tím zainteresování samotného advokáta na výsledku sporu.
 • úkonová – klientovi je účtován každý úkon právní služby bez ohledu na  jeho časovou náročnost. Výše odměny za každý úkon je stanoven buď dohodou nebo s přihlédnutím k vyhl. č.   177/1996 Sb., dle hodnoty věci. Co je úkonem právní služby taktéž stanovuje vyhláška. Advokát a jeho klient si však mohou dohodou určit větší či menší výčet toho, co se považuje za úkon právní služby. Úkonová odměna je nejčastějším tipem odměny, kterou zdejší advokátní kancelář sjednává se všemi novými klienty a rovněž s těmi stávajícími, kteří poptávají jen konkrétní právní služby. Současně je naší  praxí výši odměny stanovovat přímo dle vyhlášky, tj. standardně z hodnoty věci a dle předem stanovených úkonů právní služby, když platí, že:

Sazba (mimosmluvní) odměny za jeden úkon právní služby činí z výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká:

 1. do 500 Kč = odměna ve výši 300 Kč,
 2. přes 500 Kč do 1 000 Kč = odměna ve výši 500 Kč,
 3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč = odměna ve výši 1000 Kč,
 4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč = odměna ve výši 1500 Kč,
 5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč = odměna ve výši 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč,
 6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč = odměna ve výši 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
 7. přes 10 000 000 Kč = odměna ve výši 48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Dále platí, že fakturace probíhá pouze za tyto úkony právní služby nebo za úkony, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší:

 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 • písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 • účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 • prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 • sepsání právního rozboru věci,
 • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 • odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 • podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 • sepsání listiny o právním jednání.

a v jedné polovině odměny za tyto úkony právní služby nebo za úkony, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší:

 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
 • návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 • odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 • návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 • jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 • účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 • účast při přípravě jednání,
 • jednoduchá výzva k plnění.

Z toho důvodu na těchto stránkách nemůže být zveřejněn žádný přibližní ceník za konkrétní poskytované právní služby, neboť jejich hodnota se v každém konkrétním případě liší. Platí však, že v rámci naší advokátní kanceláře bude každému klientovi sdělena výše odměny v jeho věci ještě před tím, než mu bude taková služba poskytnuta a fakturována. Každý klient má tak dostatečný prostor proto, aby si účelnost vynaložení nákladů za právní služby předem zhodnotil a případě s poskytnutím právní služby za uvedenou cenu nesouhlasil. Úvodní seznámení advokáta s věcí za účelem stanovení předpokládané odměny je tak vždy pro každého klienta nezávazné a bezplatné. Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena až okamžikem, kdy klient s poskytnutím služby za danou cenu vysloví svůj souhlas.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn, tímto informujeme všechny současné i budoucí klienty z řad spotřebitelů o tom, že případné spory pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb mohou být řešeny na návrh spotřebitele formou mimosoudního řízení u České advokátní komory (www.cak.cz)