Poskytované právní služby

Rozsah poskytovaných právních služeb vychází právě ze spolupráce advokátů, v rámci které se každý specializuje na rozdílnou oblast práva, a tak si ve výsledku můžeme dovolit poskytovat kvalifikované právní služby ve většině běžných oblastí práva soukromého i veřejného. Mezi úzké profesní specializace, ve kterých tak můžeme klientům garantovat nadstandardní služby podložené letitými praktickými i odbornými zkušenostmi, patří zejména následující oblasti:

Oblast práva občanského

 • generální praxe v podoblasti práva občanského, rodinného, dědického, práva duševního vlastnictví a pracovního
 • návrh a připomínkování smluv, právní analýzy a odborné konzultace a posudky atp.

Oblast obchodního práva

 • založení, vznik vč. přeměn, a fúzí či štěpení obchodních korporací v kooperaci se spolupracujícím notářem
 • právní poradenství při realizaci podnikatelských záměrů klientů v podobě zhodnocení a následného doporučení vhodných forem podnikání, včetně zpracování podkladů pro podání návrhů na zápis či změnu zápisu v obchodním rejstříku, a to včetně zastoupení v řízení o zápisu
 • návrh, zpracování či analýza smluv obchodněprávních závazkových vztahů
 • právní služby v oblasti nekalé soutěže
 • právo směnečné a šekové

Oblast práva k nemovitostem

 • Pro velké realitní kanceláře, developery ale i pro každého běžného jednotlivce můžeme v této oblasti poskytnout zejména zpracování veškerých smluvních podkladů a podáních v této oblasti, tj. zejména smluv o nájmu bytů a nebytových prostor, smluv o převodu nemovitostí, o zřízení věcných břemen, o zřízení zástavního či předkupního práva, včetně návrhu na vklad a zastoupení v řízeních o povolení vkladu
 • provádíme advokátní úschovu kupní ceny při zajištění maximální ochrany financí a maximálního posílení jistoty u všech našich klientů. Platí přitom, že k dispozici se svěřenými peněžními prostředky na depozitních účtech je zapotřebí vždy podpisů alespoň dvou advokátů.  Pro každý případ advokátní úschovy je zřizován speciální pojištěný bankovní účet a všem klientům kdykoliv poskytovány výpisy z něj
 • rozdělení nemovitosti na bytové jednotky, převod bytových jednotek, založení společenství vlastníků bytových jednotek
 • řešení sporů ze smluv o nemovitostech a zastoupení v případném sporu

Oblast správy a vymáhání pohledávek

 • analýzu vymahatelnosti pohledávky z hlediska právní i reálné vykonatelnosti exekučního titulu
 • pokus o mimosoudní plnění dluhu ze strany dlužníka (předžalobní upomínka)
 • sepis písemného uznání dluhu, splátkového kalendáře nebo zajištění pohledávky klienta pomocí vhodných občanskoprávních či obchodněprávních zajišťovacích institutů (zástavní právo, zajišťovací převod práva, ručení, zajištění směnkou, notářské či exekutorské zápisy přímo vykonavatelné, soudní smír vč. smíru praetorského atp.)
 • pravidelná lustrace všech dlužníků našich klientů v insolvenčním rejstříku po celou dobu existence správy pohledávky

Oblast úpadkového práva

 • zpracování podkladů pro podání návrhů v rámci insolvenčního řízení, zastupování úpadců i věřitelů v insolvenčním řízení (návrhy na prohlášení konkurzu, přihlašování pohledávek, incidenční spory).

Oblast odpovědnosti státu za škodu

 • uplatňování náhrady škody po státu z titulu jeho odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem

Oblast litigační

 • Všechny shora uvedené oblasti civilního práva pak spojují poskytované právní služby v případných civilněprávních, správněprávních či adhezních řízení před obecnými soudy všech stupňů či v rámci rozhodčího řízení. Zejména tak jde o
 • zastoupení v nalézacím soudním řízení (žaloby o zaplacení peněžitého plnění, žaloby určovací, negatorní, o osobním stavu, excidační, na ochranu držby…), exekučním řízení, případně též v likvidačním nebo insolvenčním řízení.
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (návrhy na prohlášení konkurzu, přihlašování pohledávek, incidenční spory).

Oblast práva trestního (generální praxe)

 • poskytujeme advokátní služby jak v rámci obhajoby tak při zastupování poškozeného v trestním řízení v rámci jak trestní odpovědnosti fyzických tak i právnických osob

Oblast práva správního

 • jsem připraveni poskytnout právní poradenství v řízeních dle správního řádu vč. převzetí zastoupení klienta
 • v rámci přestupkového řízení poskytujeme odborné poradenství jak obcím v rámci realizace jejich přestupkové agendy, tak zastupujeme obviněné z přestupků či pomáháme poškozeným s uplatňování jejich práv v rámci řízení
 • samozřejmostí pak je i zastupování klientů v rámci soudních řízeních dle soudního řádu správního před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem

Oblast evropského a mezinárodního práva soukromého

 • přeshraniční vymáhání pohledávek prostřednictvím (cizích) vykonavatelných soudních rozhodnutí, úředních listin či rozhodčích nálezů, a to ať již v rámci evropského justičního prostoru tak širšího mezinárodního společenství